• 28 Οκτωβρίου, 2021

Όλοι με μάσκες – Ασυνήθιστες εικόνες στη Βουλή (εικόνες)

 Όλοι με μάσκες – Ασυνήθιστες εικόνες στη Βουλή (εικόνες)

Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí: «ÖïñïëïãéêÝò ðáñåìâÜóåéò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò áíáðôõîéáêÞò äéáäéêáóßáò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, åíóùìÜôùóç óôçí åëëçíéêÞ íïìïèåóßá ôùí Ïäçãéþí (ÅÅ) 2017/1852, (ÅÅ) 2018/822, (ÅÅ) 2020/876, (ÅÅ) 2016/1164, (ÅÅ) 2018/1910 êáé (ÅÅ) 2019/475, óõíåéóöïñÜ Äçìïóßïõ ãéá ôçí áðïðëçñùìÞ äáíåßùí ðëçãÝíôùí äáíåéïëçðôþí ëüãù ôùí äõóìåíþí óõíåðåéþí ôçò íüóïõ COVID-19 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ολοι οι υπουργοί και οι βουλευτές φορούσαν μάσκα στη Βουλή, στο πλαίσιο της προστασίας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού.

«Η απόφασή σας να επιβάλλετε τη χρήση μάσκας και εντός κοινοβουλίου είναι ιατρικώς σωστή και συμβολικά επιβεβλημένη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Σώματος.