• 4 Αυγούστου, 2021

Νέες αποκαλύψεις – ΣΟΚ για τον ψευτογιατρό: Πληροφορίες για τέσσερις ακόμη νεκρούς

 Νέες αποκαλύψεις – ΣΟΚ για τον ψευτογιατρό: Πληροφορίες για τέσσερις ακόμη νεκρούς

Ï 47÷ñïíïò, ï ïðïßïò åðß óåéñÜ åôþí åìöáíéæüôáí ùò äéáêåêñéìÝíïò ãéáôñüò óå âáñéÜ íïóïýíôåò áóèåíåßò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò, áðïóðþíôáò ìåãÜëá ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ãéá èåñáðåßåò ðëÞñïõò ßáóçò, ïäçãåßôáé áðü áóôõíïìéêïýò óôïí áíáêñéôÞ ãéá íá áðïëïãçèåß, ôçí ÄåõôÝñá 22 Éïõíßïõ 2020. Ï êáôçãïñïýìåíïò, åßíáé áíôéìÝôùðïò ìå ôéò êáôçãïñßåò ôçò áíèñùðïêôïíßáò êáôÜ óõññïÞ, ôçò áðÜôçò, ôçò áíôéðïßçóçò éáôñéêïý åðáããÝëìáôïò êáé ôçò äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí ïõóéþí. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη δράση του ψευτογιατρού.

Σύμφωνα με το Mega, από την έρευνα που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία προέκυψε ότι υπάρχουν ακόμη τέσσερις νεκροί που φέρεται να σχετίζονται με τη δράση του “ψευτογιατρού” και τις παραπλανητικές συμβουλές που έδινε σε ασθενείς.

Το ρεπορτάζ του σταθμού αναφέρει πως και οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι έπασχαν από σοβαρά αλλά ιάσιμα νοσήματα και μερικοί εξ’ αυτών ήταν άτομα νεαρής ηλικίας.