Δημόσιο: Σύσταση για άδεια ειδικού σκοπού 7 ημερών σε όσους επιστρέφουν από διακοπές-Η εγκύκλιος

 Δημόσιο: Σύσταση για άδεια ειδικού σκοπού 7 ημερών σε όσους επιστρέφουν από διακοπές-Η εγκύκλιος

Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών εκδόθηκε την 17η Αυγούστου, με αποδέκτες και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση αδειών και τα μέτρα στη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικά για το “καυτό” θέμα των ημερών, την άδεια που δύναται υπό προϋποθέσεις να λάβει Δημόσιος Υπάλληλος επιστρέφοντας από διακοπές, ο Π. Θεοδωρικάκος ορίζει επί λέξει τα εξής:

« (…) Για τους Υπαλλήλους του Δημοσίου που επιστρέφουν από τις κανονικές άδειες στην εργασία τους και βάσει του ατομικού αισθήματος ευθύνης του κάθε εργαζομένου, υπενθυμίζεται η σύσταση για παραμονή κατ΄ οίκον 7 ημέρες με αιτιολογημένη άδεια απουσίας του κεφ.Β΄ της παρούσας (είναι η “αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού”), εφόσον ο Υπάλληλος έχει μεταβεί για διακοπές και ήρθε σε επαφή με άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα, ενημερώνοντας σχετικά και προσκομίζοντας κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο στην Διεύθυνση Προσωπικού.

Άλλως και εφόσον τα ανωτέρω δεν αποδεικνύονται, οι Υπάλληλοι αυτοί δέον να φορούν με την επάνοδό τους στην Υπηρεσία για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Υπηρεσία, εφόσον έρχονται σε άμεση επαφή με πολίτες ή με συναδέλφους εντός του ίδιου χώρου εργασίας σε απόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης (1,5 μέτρο).

Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω οδηγία θα εφαρμόζεται και για όσους Υπαλλήλους του Δημοσίου κάνουν χρήση κανονικής άδειας και μετά την 31η /8/2020 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού. »

Να σημειωθεί, επιπλέον, ότι στο κεφ.Β’ της Εγκυκλίου που αναφέρεται στις ανωτέρω οδηγίες, για την “αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού” ορίζεται ότι αυτήν « ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του Υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Ο Υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος Φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το αρχείο άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό. Οι Υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους Υπαλλήλους, που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. »

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.8.2020 Εγκυκλίου ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr