Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» – Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος

 Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» – Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος

Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» που επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με αρχικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση https://kinoumeilektrika2.gov.gr/index.html

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τα φυσικά πρόσωπα είναι 30 % επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 ευρώ ενώ παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1000 ευρώ αν η αγορά συνοδεύεται με απόσυρση και άλλα 500 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή. Συνεπώς το μέγιστο ποσό της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα μπορεί να φθάσει μέχρι 9.500 ευρώ.

Οι επιδοτήσεις για τα φυσικά πρόσωπα είναι:

έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000€ για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).

έως 30% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€ για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e

40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

Από τις ερωταπαντήσεις του υπουργείου προκύπτει μεταξύ άλλων ότι:

-Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταπωλήσει το όχημα, που θα αποκτήσει με επιδότηση μετά από την παρέλευση ενός έτους και η εταιρία μετά την παρέλευση δυο ετών.

– Κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.

– To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ.

Για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου.

Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά.

1. Είμαι κάτοχος άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου μαζί με δυο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%, 50% και 30%.

Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά? Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά; Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτηση, η οποία και πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται τα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκυριούχων, όπως αυτά προβλέπονται στην λίστα δικαιολογητικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκυριούχων, ο οποίος θα ορίζεται με την σχετική υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

2. Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης;

Όχι, η αγορά είναι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία έτη (3) τουλάχιστον με ιδία χρήση του οχήματος. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης leasing του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

3. Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά την λήξη σύμβασης χρονομίσθωσης leasing ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητά του για ένα ή δυο έτη ;

Όχι. Μετά τη λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης ο ωφελούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να έχει στην κυριότητά του το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ο ωφελούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρία, πρέπει να έχει στην κυριότητά του κάποιο όχημα που θα αποκτήσει με επιδότηση μέσω της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» ;

Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταπωλήσει το όχημα, που θα αποκτήσει με επιδότηση μέσω της εν λόγω δράσης, μετά από την παρέλευση ενός (1) έτους και η εταιρία μετά την παρέλευση δυο (2) ετών.

5. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση του έτους ;

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύει. Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

6. Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δυο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως εταιρία και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο ;

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.

7. Κάθε ωφελούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι εταιρία, πόσες αιτήσεις δικαιούται να υποβάλλει, κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ και για πόσα οχήματα ;

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός (1) οχήματος (Κατηγορία Α). Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως δυο (2) αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας κατά τη διάρκεια της δράσης, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς το αρχικό αίτημα υπαγωγής και η καταβολή της ανάλογης επιδότησης (Κατηγορία Β). Η εταιρία δεν έχει όριο οχημάτων που μπορεί να αιτηθεί. Η εταιρία έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιδότηση για ισόποσο αριθμό έξυπνων σημείων επαναφόρτισης με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχει αιτηθεί. Ωστόσο, υποχρεούνται στην τήρηση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis).

8. Εταιρία η οποία δεν έχει περιορισμό στα οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από ένα μόνο τύπο (πχ μόνον επιβατικά αυτοκίνητα) ;

Η επιλογή αφορά το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρικών δικύκλων /τρικύκλων. Η εταιρία με κύρια δραστηριότητα, που αναφέρεται παρακάτω, μπορεί να επιλέξει να επιδοτηθεί για έως δέκα (10) ηλεκτρικά ποδήλατα χωρίς το ταυτόχρονο δικαίωμα χορήγησης οικολογικού bonus για έξυπνο σημείο επαναφόρτισης . ΚΑΔ Δραστηριότητας: • 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων • 77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων • 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα • 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής • 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα • 53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)

apostolos.staikos