Το ΣτΕ ακύρωσε απόφαση του e-ΕΦΚΑ: Όριζε ότι οι γενικοί διευθυντές μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα

 Το ΣτΕ ακύρωσε απόφαση του e-ΕΦΚΑ: Όριζε ότι οι γενικοί διευθυντές  μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, κατά το σκέλος που ορίζει ότι οι γενικοί διευθυντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο.

   Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει η ΑΔΕΔΥ μαζί με την ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και τρεις διευθυντές του ΕΦΚΑ.

   Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο την Ευαγγελία Νίκα και εισηγητή τον σύμβουλο της Επικρατείας Βασίλειο Ανδρουλάκη, μεταξύ των άλλων, έκρινε:

   «Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., πρέπει, κατ’ αρχήν, να πληρούνται με τακτικούς (μόνιμους) υπαλλήλους, δεν αποκλείεται, όμως, και η πλήρωσή τους, εξαιρετικώς, με υπαλλήλους επί θητεία. Η παρέκκλιση, πάντως, αυτή από τον κανόνα της στελεχώσεως των οργανικών θέσεων με τακτικούς (μόνιμους) υπαλλήλους είναι ανεκτή συνταγματικώς μόνον εάν δικαιολογείται από την ιδιάζουσα φύση, την ειδική αποστολή και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων ορισμένης υπηρεσίας ή θέσεως».

   Περαιτέρω, κρίθηκε (κατά πλειοψηφία) ότι «το άρθρο 3 του ν. 4892/2022 κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ μπορεί να είναι, εκτός από υπάλληλοι ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα, και ιδιώτες (που, όπως έγινε δεκτό, αποκτούν την ιδιότητα του υπαλλήλου επί θητεία), δεν είναι, κατ’ αρχήν, αντίθετο προς το άρθρο 103 του Συντάγματος».

   Ωστόσο, αναφέρει το ΣτΕ, η απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ (628/2022) με την οποία καθορίστηκαν οι Γενικές Διευθύνσεις στις οποίες υποψήφιοι μπορεί να είναι τόσο υπάλληλοι του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κρίθηκε ότι πρέπει να ακυρωθεί διότι το Δ.Σ. δεν τεκμηρίωσε, όπως όφειλε από το Σύνταγμα και την εξουσιοδοτική διάταξη, πλήρως και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ορισμένες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων μπορεί να καλυφθούν και από ιδιώτες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τις αρμοδιότητες των θέσεων, την ιδιαιτερότητά τους, το αντικείμενο και τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται ώστε όσοι επιλεγούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των συγκεκριμένων θέσεων».

   Ακόμη, στην απόφαση του ΣτΕ, αναφέρεται ότι «η πλήρης τεκμηρίωση θεωρήθηκε αναγκαία, δοθέντος ότι οι υπό κατάληψη θέσεις βρίσκονται εντός της συνήθους διοικητικής ιεραρχίας (προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων)». Επίσης, ότι η διάταξη της αποφάσεως του Δ.Σ. στην οποία προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 64ο της ηλικίας του κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, πρέπει, επίσης, να ακυρωθεί διότι η εξουσιοδοτική διάταξη βάσει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του Δ.Σ. παραπέμπει ρητώς στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για επιλογή σε θέση ευθύνης όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία εντός έτους από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων».

Σχετικά Άρθρα