ΑΔΑΕ: Νέα επιστολή σε Πρ. Βουλής, αρχηγούς κομμάτων, Υπ. Δικαιοσύνης – Θα πράξουμε το καθήκον μας για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών

 ΑΔΑΕ: Νέα επιστολή σε Πρ. Βουλής, αρχηγούς κομμάτων, Υπ. Δικαιοσύνης  – Θα πράξουμε το καθήκον μας για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών

Επιμένουν ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής να υπερασπίζονται το περιεχόμενο και την ουσία λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.

Η ΑΔΑΕ και προέδρος της κ. Ράμμος αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ ειδικά εφόσον η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών με ύποπτες σκοπιμότητες που παραπέμπουν σε μεθόδους παρακράτους.

Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας της ΑΔΑΕ (3.2.2023)

δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της ΑΔΑΕ με το ν. 5002/22 και για το λόγο αυτό αποφάσισε κατά πελιοψηφία:  

1. Να διαπιστώσει η Ολομέλεια με έκδοση σχετικής απόφασης ότι από την διάταξη του άρθρου 8 § 2 του ν. 5002/22 προκύπτουν τα ακόλουθα: α) οι διατάξεις και τα βουλεύματα άρσης του απορρήτου παραδίδονται στην ΑΔΑΕ σε μη επεξεργάσιμη μορφή. Τούτο σημαίνει ότι δεν μπορούν να ζητηθούν από τις Υπηρεσίες που εκδίδουν τις εν λόγω διατάξεις και βουλεύματα να τις (τα) συμπληρώνουν με πεδία, τα οποία θα μπορούσε σε διάλογο με τις εν λόγω υπηρεσίες να υποδείξει η ΑΔΑΕ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνει την ποιοτική στατιστική επεξεργασία των προαναφερθέντων στοιχείων που παρουσιάζει κάθε έτος στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης ενημέρωσης που υποβάλλει στην Βουλή των Ελλήνων. Το πρόβλημα αυτό καθίσταται σαφέστερο αν ληφθεί υπόψη, ότι σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη το προσωπικό της Αρχής το μόνο το οποίο έχει αρμοδιότητα να πράξει, είναι να να αποθηκεύει τις παραδιδόμενος διατάξεις και βουλεύματα και δεν του επιτρέπεται να κάνει την οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική επεξεργασία. Επεξεργασία η οποία μπορεί να εξομοιωθεί με αναζήτηση στοιχείων, για την οποία όμως μόνος αρμόδιος είναι σύμφωνα με την αυτή πάντοτε διάταξη ο Πρόεδρος και άλλα δύο μέλη της Ολομέλειας. Τα προηγηθέντα κινδυνεύουν να καταστήσουν άνευ πρακτικής αξίας για την επιβοήθηση του έργου της ΑΔΑΕ την προβλεπόμενη από το νόμο αποστολή των διατάξεων και βουλευμάτων με ηλεκτρονικό κωδικοποιημένο μήνυμα όταν θα εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 § 3 του ν. 5002/22 κοινή υπουργική απόφαση. Η εν λόγω ηλεκτρονική αποστολή μόνο την ασφάλεια της διαβίβασης θα εξασφαλίζει, όχι όμως και την πληρότητα των πληροφοριών που χρειάζεται η ΑΔΑΕ για την εκπλήρωση της αποστολής της, με αποτέλεσμα, ως προς το ζήτημα αυτό να μην αλλάζει τίποτε με την μετατροπή του τρόπου παραδόσεως των διατάξεων και βουλευμάτων από τον έγχαρτο τρόπο στον ηλεκτρονικό. β) Αχρηστεύεται κάθε δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και αναζήτησης στοιχείων από τα αρχεία της ΑΔΑΕ, προκειμένου να απαντηθούν τα εντός των πλαισίων της αρμοδιότητας της εμπίπτοντα αιτήματα και καταγγελίες πολιτών, και τούτο τόσο στην παρούσα φάση της αποστολής των διατάξεων και βουλευμάτων σε έγχαρτη μορφή, όσο και στην μελλοντική φάση της αποστολής των στοιχείων αυτών με ηλεκτρονικό κωδικοποιημένο μήνυμα. Και τούτο για τους ακόλουθους λόγους: βα) Η αναζήτηση στοιχείων μπορεί, όπως εξετέθη ανωτέρω μόνο από τον Πρόεδρο της Αρχής και δύο ακόμη μέλη της Ολομέλειας, απαγορευμένης παντελώς της επικουρίας αυτών από μέλη του προσωπικού. Τούτο σημαίνει φυλλομέτρηση με φυσικό τρόπο πολλών δεκάδων χιλιάδων αποθηκευμένων εγχάρτων διατάξεων και βουλευμάτων, προκειμένου να μπορεί ακολούθως να ασκήσει τις αρμοδιότητες της η Αρχή. Κάτι που είναι προδήλως ανέφικτο και θα είχε ως συνέπεια, αν επιχειρείτο, να καταστήσει ως αποκλειστική απασχόληση των επιλεγέντων από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με βάση το άρθρο 101Α του Συντάγματος, μελών της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ σε αναζήτηση συγκεκριμένων διατάξεων και βουλευμάτων μεταξύ πολλών δεκάδων χιλιάδων, με κίνδυνο επιπλέον να εμφιλοχωρήσει και κάποιο λάθος σε αυτή η αναζήτηση. ββ) Στην περίπτωση που, δημοσιευθείσης της κοινής υπουργικής απόφασης, θα αρχίσει η ροή των βουλευμάτων και διατάξεων με ηλεκτρονικό μήνυμα, το ανωτέρω πρόβλημα θα καταστεί ακόμη οξύτερο, δεδομένου ότι, όπως θα παραδίδονται οι διατάξεις και τα βουλεύματα σε μη επεξεργάσιμη μορφή, θα είναι αδύνατη κάθε αναζήτηση στο ειδικό εκ διατάξεων και βουλευμάτων αρχείο της Αρχής. Και τούτο διότι, όπως εξετέθη ανωτέρω, το μεν προσωπικό της ΑΔΑΕ δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει καμία επεξεργασία των εισερχομένων διατάξεων και βουλευμάτων, εφόσον το μόνο το οποίο δύναται να πράξει είναι να αποθηκεύει τα στοιχεία αυτά. Τούτο θα έχει ως άμεση συνέπεια ότι ούτε τα τρία μέλη της Ολομέλειας, για τα οποία έγινε λόγος ανωτέρω, θα μπορούν προβούν σε αναζήτησή στοιχείων, αφού δεν θα υπάρχει εγκατεστημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής αναζήτησης. Τέτοιο δεν μηχανισμό ηλεκτρονικής αναζήτησης δεν θα μπορούν ούτε τα μέλη αυτά να εγκαταστήσουν , ακόμη και αν επαρκούσαν χωρίς την βοήθεια του προσωπικού να το πράξουν, διότι μια τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με εξαγωγή στοιχείων από την Βάση Δεδομένων του επίμαχου ειδικού αρχείου· εξαγωγή απολύτως απαγορευμένη και τιμωρούμενη, μάλιστα και ποινικώς με βάση το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 § 2 του νόμου. 

2. Να ενημερωθούν με έγγραφο που θα αποσταλεί κατ’ εξουσιοδότηση της Ολομέλειας για τις πιο πάνω διαπιστώσεις ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, οι αρχηγοί των εκπροσωπουμένων στην Βουλή κομμάτων και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.