ΕΥΔΑΠ: Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

 ΕΥΔΑΠ: Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει την εξοικονόμηση ενέργειας στους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής της, δεδομένου ότι η ενέργεια επιδρά τόσο στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και της διάθεσης υπηρεσιών, όσο και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και οι συνδεόμενοι με αυτήν κίνδυνοι με επίδραση στην περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα της απαιτούν την ολιστική διαχείριση του θέματος.

Προκειμένου να ενισχυθεί η εταιρική ανθεκτικότητα έναντι περαιτέρω κλυδωνισμών και προκειμένου να προστατευτεί η οικονομική ανθεκτικότητα τόσο των νοικοκυριών όσο και των επαγγελματιών με πιθανή στέρηση της ικανότητάς τους για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει ενέργειες από το 2021, που θα κορυφωθούν τα επόμενα έτη στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της εταιρίας.

Βασικές Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών ΕΥΔΑΠ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ
Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κίρφης

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας και με στόχο τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτύξει:

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΣ)
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ
ΜΥΗΣ Ευήνου

Κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων που μεταφέρουν νερό από τους ταμιευτήρες στα διυλιστήρια, λειτουργούν μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι όπου, με τη λειτουργία υδροστροβίλου, η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και κατόπιν μέσω γεννήτριας, σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του.

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από ΜΥΗΣ για το 2021 ανήλθε σε 17.515.903 kWh περίπου 20% χαμηλότερη από το 2021 (21.962.864kWh). Η ετήσια παραγωγή ενέργειας των 5 ΜΥΗΣ και του υδροηλεκτρικού εξόδου του ΚΕΛ Ψυττάλειας ανήλθε σε 19.775.190 kWh για το 2021.

 • Μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘΕ) στο ΚΕΛ Ψυττάλειας

Η αξιοποίηση του Βιοαερίου από τα ΚΕΛ, καθώς και η παραγωγή ενέργειας από τους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ) και το Φωτοβολταϊκό Σταθμό, συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου αύξησης της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της Εταιρείας.

 • Φωτοβολταϊκό σταθμό στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Αχαρνών
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ
Φωτοβολταϊκός σταθμός ΜΕΝ Αχαρνών

Στην κατεύθυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, η ΕΥΔΑΠ εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β), ισχύος 1,9712 ΜW, στις εγκαταστάσεις της στο Δήμο Αχαρνών, με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2021, η παραγωγή ενέργειας ανήλθε σε 3.150.587 kWh.

Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας

Για τη μείωση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης, η ΕΥΔΑΠ καταγράφει, αξιολογεί́ και αναπροσαρμόζει συνεχώς τις διαδικασίες της και παρακολουθεί́ συνεχώς τις εξελίξεις. Μάλιστα, έχει προβεί σε διάφορες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας:

 • Στο πλαίσιο μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και της ασφαλούς λειτουργίας της ΜΕΝ Πολυδενδρίου, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός έργου με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δύο αντλιοστασίων με την κατασκευή νέων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μελετητικά και να δρομολογηθεί προς υλοποίηση εντός του 2022
 • Έχει ήδη ξεκινήσει η τοποθέτηση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης οδοφωτισμού σε εκτεταμένους εξωτερικούς χώρους της ΕΥΔΑΠ με μελλοντικό αποτέλεσμα τη χαμηλότερη κατανάλωση και την αποφυγή του κόστους αντικατάστασης των σημερινών συμβατικών, δεδομένου πως οι νέοι έχουν 5ετή εγγύηση αντικατάστασης
 • Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 4 Φ/Β Σταθμών συνολικής ισχύος 3,5 MW με τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού, ενώ ήδη βρίσκονται στην διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού 2 από τους 4 στις ΜΕΝ Αχαρνών και Πολυδενδρίου ισχύος 1,99 MW, οι οποίοι θα εξοικονομήσουν χρήματα από τη μειωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενεργειακών ελέγχων των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ και έγινε η υποβολή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.
 • Διεξήχθησαν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε 11 κτήρια της ΕΥΔΑΠ λαμβάνοντας τα επίσημα πιστοποιητικά. Τα συμπεράσματα και οι υποδείξεις από την καταγραφή του Ενεργειακού Αποτυπώματος έχουν διαβιβαστεί σε όλες τις αρμόδιες προς υλοποίηση Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ.
 • Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των ακόλουθων πιλοτικών δράσεων:
 • Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ ως εταίρος στο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων, μια πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΕΠΙΣΕΥ που μέχρι το 2023 θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων στην μείωση των ενεργειακού αποτυπώματος. Το πρώτο έργο αφορά στον σχεδιασμό παραγωγής e-fuels (παραγωγή τεχνητού καυσίμου από πράσινη ενέργεια) για τις μεταφορές
 • Έργο βελτιστοποίηση ενεργειακής λειτουργίας Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος HORIZON Trineflex
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων με παράλληλη παραγωγή θερμότητας στο ΚΕΡΕΦΥΤ