Νέα επίθεση Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: ”Διασύρεται η ερμηνεία και η εφαρμογή του Συντάγματος με το απόρρητο”

 Νέα επίθεση Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: ”Διασύρεται η ερμηνεία και η εφαρμογή του Συντάγματος με το απόρρητο”

Ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Íïìéêïý ÂÞìáôïò ôïõ ÄÓÁ äéïñãáíùóå åêäÞëùóç , ìå èÝìá: «ÓõíôáãìáôéêÝò/ÈåóìéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò Üñóçò ôïõ ôçëåöùíéêïý áðïññÞôïõ» ÏìéëçôÝò: 1. ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò, ÊáèçãçôÞò Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ, ðñ. Õðïõñãüò 2. Ìé÷áÞë Óôáèüðïõëïò, Åðßôéìïò ÊáèçãçôÞò Áóôéêïý Äéêáßïõ, Áêáäçìáúêüò, ðñ. Õðïõñãüò 3. Íéêüëáïò ÁëéâéæÜôïò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ, ðñ. Õðïõñãüò 4. Ãåþñãéïò Êáñáâïêýñçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Óõíôáãìáôéêïý Äéêáßïõ Óõíôïíéóìüò: ×ñéóôßíá ÔóáãêëÞ, Äéêçãüñïò, ÌÝëïò ÄÓ, ðñ. ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÄÓÁ. ×áéñåôéóìü áðçèõíå ï Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓÁ ÄçìÞôñçò Âåñâåóüò êáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéóôçìïíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Íïìéêïý ÂÞìáôïò Ãåþñãéïò Êáëëéìüðïõëïò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò ÍïìéêÞò Ó÷ïëÞò ÅÊÐÁ Óôç öùôï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Αμφισβήτησε έντονα το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιστημονικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος του ΔΣΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση, ότι επιχειρεί να συγκαλύψει πλήρως το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σε μια ακόμη σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προέβη ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιστημονικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος του ΔΣΑ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι με την επίκληση του απορρήτου στην Εξεταστική Επιτροπή, «μιλάμε για τον διασυρμό της ερμηνείας και της εφαρμογής του Συντάγματος και της έννοιας των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος».

Ο Ευ. Βενιζέλος εξήγησε ότι η Εξεταστική Επιτροπή συνιστά την ανώτερη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου και τυποποιείται στο άρθρο 68 του Συντάγματος. Εξήγησε δε ότι με βάση το εδάφιο ά και ΄β στο άρθρο 68 του Συντάγματος προβλέπονται οι κοινές εξεταστικές και εκείνες που αφορούν στην εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, αντίστοιχα.

Οι δεύτερες έχουν ως αντικείμενο τα απόρρητα. Αυτές για να συγκροτηθούν απαιτείται απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών, δηλαδή όλων των βουλευτών και εφόσον συγκροτηθούν δεν ισχύει το απόρρητο, καθώς η Ολομέλεια δίνει την εντολή να αρθεί για να ασκηθεί ο έλεγχος.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο ίδιος στην περίπτωση των υποκλοπών η κυβέρνηση δεν θεώρησε ότι εμπίπτει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, ψήφισε «παρών» και με 148 συγκροτήθηκε η επιτροπή του εδαφίου ά. «Άρα δεν εμπίπτει στα απόρρητα για λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Εδώ σταματά όλη η συζήτηση», υπογράμμισε.

Πριν την παρέμβαση Βενιζέλου, προηγήθηκαν τοποθετήσεις πιφανών συνταγματολόγων αλλά και κυβερνητικών στελεχών που ζητούν άρση του απορρήτου για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.