• 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Τα 7 μέτρα κεφαλαιακής χαλάρωσης των τραπεζών που ανακοίνωσε η Ε.Ε.

 Τα 7 μέτρα κεφαλαιακής χαλάρωσης των τραπεζών που ανακοίνωσε η Ε.Ε.

Πριν από το τέλος Ιουνίου θα τεθεί σε ισχύ η προσωρινή προσαρμογή των κοινοτικών κανόνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που θα μεγιστοποιήσει την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν χρήματα και να υποστηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Στη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε., προβλέπονται στοχευμένες και έκτακτες νομοθετικές τροποποιήσεις στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ 2).

Στο πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών κραδασμών που προκάλεσε η πανδημία με την ενίσχυση των πιστωτικών ροών.

Τροποποιήσεις 

Ειδικότερα, οι στοχευμένες τροποποιήσεις που δημοσίευσε το Συμβούλιο αφορούν τα εξής:

  • αλλαγές στο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που υποχρεούνται να διατηρούν οι τράπεζες για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο πλαίσιο του «προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας». Ειδικότερα, η προτιμησιακή μεταχείριση των εγγυημένων από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων ΜΕΔ θα επεκταθεί και σε άλλους εγγυητές του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των μέτρων που αποσκοπούν στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας,
  • την παράταση κατά δύο έτη των μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο μιας πιθανής αύξησης των προβλέψεων των τραπεζών για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ