• 29 Ιανουαρίου, 2022

Για 49 χρόνια το 15% από Βοτανικό στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό

 Για 49 χρόνια το 15% από Βοτανικό στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό

ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÌÍÇÌÏÍÉÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÅÐÅÍÄÕÓÅÙÍ, ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÁÈÇÍÁÉÙÍ, ÔÏÍ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÁÅ ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÕËÏÐÏÉÓÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÔÆÅÊÔ ÔÏÕ ÃÇÐÅÄÏÕ ÓÔÏÍ ÂÏÔÁÍÉÊÏ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÈÇÍÁÉÙÍ)

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημέρωσε πως με ρύθμιση, η οποία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων ως τροπολογία στο άρθρο 60 του ν. 4809/21, το 15% των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου στον Βοτανικό θα καταβάλλεται στο σωματείο του Παναθηναϊκού, όχι για 15 αλλά για 49 έτη από την έναρξη της παραχώρησης. 

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται: 

«Ως προς την διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό, η Κυβέρνηση αποφάσισε και σε νεότερη ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων ως τροπολογία στο άρθρο 60 του ν. 4809/21, το 15%των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου θα καταβάλλεται στο σωματείο του Παναθηναϊκού, όχι για 15 αλλά για 49 έτη από την έναρξη της παραχώρησης για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Η Κυβέρνηση εμπράκτως αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για να ολοκληρωθεί η διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό και να πραγματοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα του κόσμου του Παναθηναϊκού».