• 18 Οκτωβρίου, 2021

Ευρωκοινοβούλιο: Τα φορολογικά σκάνδαλα καθιστούν αναγκαία τη μεταρρύθμιση

 Ευρωκοινοβούλιο: Τα φορολογικά σκάνδαλα καθιστούν αναγκαία τη μεταρρύθμιση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε τις προτεραιότητές του για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και σχέδιο για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών.

Δεδομένου ότι ο έντονος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών εξελίσσεται αδιάκοπα με καινοτόμους τρόπους, τόσο εντός της ΕΕ όσο και διεθνώς, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των φορολογικών πρακτικών που στερούν από τα κράτη μέλη σημαντικά έσοδα, οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σε ψήφισμα, το οποίο εκπονήθηκε από την Aurore Lalucq (Σοσιαλιστές, Γαλλία), το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι, ενώ ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών δεν είναι από μόνος του προβληματικός, ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες χρησιμοποιούν τα φορολογικά τους καθεστώτα και τις πολιτικές τους για την προσέλκυση επιχειρήσεων και κερδών θα πρέπει να διέπονται από κοινές αρχές. Η επίβλεψη σε αυτόν τον τομέα είναι ανεπαρκής, λένε οι ευρωβουλευτές, διότι η πολιτική και η νομοθεσία δεν έχουν συμβαδίσει με τα νέα φορολογικά καθεστώτα που έχουν εμφανιστεί κατά τα τελευταία 20 έτη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 506 ψήφους υπέρ, 81 ψήφους κατά και 99 αποχές.

Διορθώσεις στο σύστημα της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές διατυπώνουν σειρά προτάσεων για την ταχεία βελτίωση της πολιτικής σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, ζητώντας συγκεκριμένα:

• Να οριστεί το «ελάχιστο επίπεδο οικονομικής υπόστασης», δηλ. το όριο της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα κάτω από το οποίο μια εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πραγματικά εγκατεστημένη εκεί.

• Να εκδώσει η Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού δίκαιων και διαφανών φορολογικών κινήτρων με λιγότερους κινδύνους στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς.

• Να αξιολογηθεί από την Επιτροπή την αποτελεσματικότητα των πλαισίων για την ευρεσιτεχνία και άλλων καθεστώτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

• Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Μεταρρύθμιση και αντικατάσταση του βασικού εργαλείου της ΕΕ για την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών

Το σημαντικότερο είναι ότι οι ευρωβουλευτές ζητούν τη συνολική μεταρρύθμιση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων, ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού. Τα κριτήρια, η διακυβέρνηση και το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο.

Εστιάζοντας στα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, τα ισχύοντα κριτήρια του Κώδικα για τον χαρακτηρισμό μιας φορολογικής πρακτικής ως επιζήμιας είναι παρωχημένα, σύμφωνα με το ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι τα καθεστώτα στα οποία αναφέρεται έχουν πλέον αντικατασταθεί από άλλα συστήματα. Τα αναθεωρημένα κριτήρια και το πεδίο εφαρμογής τους θα πρέπει να είναι ευρύτερα και να περιλαμβάνουν ένα κριτήριο πραγματικού φορολογικού συντελεστή σύμφωνα με τον διεθνώς συμφωνηθέντα ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή, καθώς και σαφείς απαιτήσεις οικονομικής ουσίας. Η διακυβέρνηση θα πρέπει επίσης να μεταρρυθμιστεί ώστε να καταστούν οι αποφάσεις δεσμευτικές και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο διαφανής και αποτελεσματική.

Τα μέλη κατάρτισαν επίσης λεπτομερές σχέδιο για την ανάπτυξη ενός «πλαισίου για τις επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις και τους χαμηλούς συντελεστές», το οποίο θα αντικαταστήσει τελικά τον ισχύοντα Κώδικα.

Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο libre.gr είναι προσωπικές και εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα.