• 23 Απριλίου, 2021

Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Με χημικά και κρότου λάμψης διέλυσε την πορεία η Αστυνομία (vid)

 Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Με χημικά και κρότου λάμψης διέλυσε την πορεία η Αστυνομία (vid)

ÓõãêÝíôñùóç êáé ðïñåßá äéáìáñôõñßáò óôçí Ðëáôåßá ôçò Í.Óìýñíçò êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò, ãéá ôçí âßáéç åðÝìâáóç ôçò áóôõíïìßáò êáé ôïí îõëïäáñìü ðïëéôþí ðïõ äéáìáñôõñÞèçêáí ãéá ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìïõ ìåôáêßíçóçò óå ïéêïãÝíåéá ðïõ êáèüôáí óôçí ðëáôåßá, ÊõñéáêÞ 7 Ìáñôßïõ 2021 (EUROKINSSI/ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη κατα την πορεία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 ατόμων, μετά την αναίτια βία και τις προσαγωγές το μεσημέρι της Κυριακής. Η νέα έξαρση αστυνομικής βίας προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων.

Η Αστυνομία διέλυσε την πορεία στο ύψος της πλατείας, κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Πηγή: news247.gr