• 27 Νοεμβρίου, 2020

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Άδειασαν οι δρόμοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 Απαγόρευση κυκλοφορίας: Άδειασαν οι δρόμοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πιστή, όπως όλα δείχνουν, ήταν η τήρηση του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας από χθες βράδυ στις 9 σε όλη την Ελλάδα.

Οι πολίτες έμειναν στο σπίτι, με αποτέλεσμα τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη να δείχνουν έρημες πόλεις.

Μόνο τα φώτα συντρόφευαν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια στις πόλεις.

Νομική “βόμβα”: Οι εταιρείες διατηρούν σε αρχεία τα sms στο 13033

ÅÉÊÏÍÅÓ ÁÐÏ ÔÇ ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ ÔÉÓ ÙÑÅÓ ÏËÉÊÇ ÁÐÁÃÏÑÅÕÓÇÓ (ÅÊÔÏÓ ÅÎÁÉÑÅÓÅÙÍ ) 21.00 ÌÅ 05.00 (ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ /EUROKINISSI)
ʼnʏͅӠPϠԇ ͅ`ӌՑ͇ ԉӠّœ ϋɊǠPCϑŕӇӠ (ŊԏӠŎIхӅٍ ) 21.00 ̅ 05.00 (ʏ͔QɍǓ ÉّÏӠ/EUROKINISSI)
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ÁèÞíá ôï âñÜäõ ôçò ÐáñáóêåõÞò 13 Íïåìâñßïõ 2020. Áðü ôéò 21.00 ôÝèçêáí óå åöáñìïãÞ ôá íÝá, áõóôçñÜ, ìÝôñá ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý óôç ÷þñá, ìå áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò óôï ðëáßóéï ôïõ êáèïëéêïý lockdown. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)