H Φον ντερ Λάιεν βρήκε νέο «εσωτερικό εχθρό»: «Πραγματικός κίνδυνος» η επιστροφή των λύκων

 H Φον ντερ Λάιεν βρήκε νέο «εσωτερικό εχθρό»: «Πραγματικός κίνδυνος» η επιστροφή των λύκων

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «οι αγέλες λύκων σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές έχουν καταστεί πραγματικός κίνδυνος για τα ζώα και ενδεχομένως και για τους ανθρώπους»

Η επιστροφή των λύκων σε περιοχές της Ευρώπης απειλεί τα ζώα και ενδεχομένως τους ανθρώπους, προειδοποίησε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από τη δεκαετία του 1950, ευρωπαϊκές χώρες χορήγησαν καθεστώς προστασίας στους λύκους, οι πληθυσμοί των οποίων οδηγούνταν σε εξαφάνιση. Ωστόσο, πλέον καταγράφεται αύξηση του αριθμού τους σε πολλές περιοχές.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «οι αγέλες λύκων σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές έχουν καταστεί πραγματικός κίνδυνος για τα ζώα και ενδεχομένως και για τους ανθρώπους. Προτρέπω τις τοπικές και εθνικές αρχές να αναλάβουν δράση όπου χρειάζεται. Πράγματι, η ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. τους επιτρέπει ήδη να το κάνουν».

Η Επιτροπή καλεί τις τοπικές κοινότητες, τους επιστήμονες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ενημερωμένα δεδομένα έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 για τον πληθυσμό των λύκων.

Με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με πρόταση τροποποίησης, κατά περίπτωση, του καθεστώτος προστασίας του λύκου εντός της Ε.Ε. και την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου, για την εισαγωγή, όπου χρειάζεται, περαιτέρω ευελιξίας, υπό το φως της εξέλιξης αυτού του είδους.

Αυτό θα συμπληρώσει τις τρέχουσες δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ για την ανάληψη δράσης από τις τοπικές και τις εθνικές αρχές, όπου απαιτείται, και τη σημαντική χρηματοδότηση της ΕΕ για τα μέτρα αυτά, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε κοινή επιστολή που απέστειλαν ο επίτροπος κ. Sinkevičius και ο επίτροπος κ. Wojciechowski σε όλους τους υπουργούς Γεωργίας και Περιβάλλοντος της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2021. Ορισμένα μέτρα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για την πρόληψη ή τη σημαντική μείωση των κινδύνων θήρευσης όταν εφαρμόζονται σωστά και είναι προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται.

Η επανεξέταση από την Επιτροπή των επιστημονικών δεδομένων για τον λύκο στην ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εις βάθος ανάλυσης που διεξάγει η Επιτροπή ανταποκρινόμενη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24 Νοεμβρίου 2022. Τον Απρίλιο του 2023, η Επιτροπή άρχισε να συλλέγει δεδομένα από ομάδες εμπειρογνωμόνων και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τα δεδομένα που υποβάλλουν οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να μην παρέχουν πλήρη εικόνα που να επιτρέπει στην Επιτροπή να σχεδιάσει περαιτέρω δράσεις και η Επιτροπή διευρύνει σήμερα την παρούσα διαβούλευση.

Ιστορικό

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η επιστροφή του λύκου στις περιφέρειες της ΕΕ όπου απουσιάζει εδώ και πολύ καιρό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με τις τοπικές κοινότητες εκτροφής και θήρας, ιδίως όταν δεν εφαρμόζονται ευρέως μέτρα για την πρόληψη επιθέσεων κατά του ζωικού κεφαλαίου.

Ως αυτόχθον είδος, ο λύκος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματά της. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, οι περισσότεροι πληθυσμοί λύκων στην Ευρώπη απολαύουν αυστηρής προστασίας, με δυνατότητα παρέκκλισης. Το καθεστώς αυτό εφαρμόζει τις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, στην οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Οι ενωσιακές και περιφερειακές πλατφόρμες για τη συνύπαρξη επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να προωθούν τρόπους ελαχιστοποίησης των συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπινων συμφερόντων και της παρουσίας μεγάλων σαρκοφάγων ειδών, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας με ανοικτό, εποικοδομητικό και αμοιβαίο σεβασμό. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρεκκλίνουν από τις απαγορεύσεις του καθεστώτος αυστηρής προστασίας, μεταξύ άλλων για την προστασία κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας λύκος μπήκε στον προαύλιο χώρο αγροτικής ιδιοκτησίας της οικογένειας της κ. Φον ντερ Λάιεν στη βόρεια Γερμανία, σκοτώνοντας το ηλικιωμένο της πόνι.