Απαγόρευση του κυνηγιού στον Έβρο – Εντός της ημέρας η απόφαση

 Απαγόρευση του κυνηγιού στον Έβρο – Εντός της ημέρας η απόφαση

»å ôï äÀëôùìï óôè óëáîäÀìè ï ëèîèçÞ÷ ôè÷ æöôïçòáæÝá÷ ðåòéíÛîåé ôïî óëàìï ôïù îá âçÀìåé ôïî ìáçÞ áðï ôïù÷ õÀíîïù÷ ªôÞ øöòéÞ °îáôïìÜ ôïù ºéóóÀâïù ïé ëèîèçïÝ åøïùî ôïî ðòñôï ìÞçï áùôÛ÷ ôé÷ íÛòå÷. Æï ðáîÛíïòæï ôïðÝï óå óùîäéáóíÞ íå ôï øÞíðù ôïù÷ á[ðïôåìåÝ ôïî ëáìàôåòï ðòïïòéóíÞ çéá åëäòïíÜ .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η σχετική εντολή δόθηκε από τον υπουργό, Θόδωρο Σκυλακάκη

Απόφαση απαγόρευσης της θήρας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής, εξαιτίας
των δασικών πυρκαγιών, αναμένεται να εκδώσει εντός της ημέρας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η σχετική εντολή δόθηκε από τον υπουργό, Θόδωρο Σκυλακάκη.